North Cotabato News

Duma ki! Kuyog Ta!

Major IP Groups of North Cotabato

  • Erumanen ne Menuvu
  • Obo- Manobo
  • Tenonanon
  • Kulamanon
  • Bagobo- Tagabawa